Khasra No. 11 , Rameshpur, Rudrapur, Uttrakhand: 263153